การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (COLA Undergraduate Research Conference 2020: CURC2020)

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 08:30 – 16:00 น. ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (COLA Undergraduate Research Conference 2020: CURC2020)

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ได้จัดประชุมเสนอผลงานวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากแวดวงวิชาการตลอดจนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ซึ่งการจัดประชุมเสนอผลงานดังกล่าวนอกจากใช้เป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานจากวิจัยแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการค้นคว้าวิจัยของนักศึกษาในระดับต่าง ๆ และเป็นเวทีให้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางด้านการวิจัย ระหว่างนักศึกษาได้อีกด้วย ซึ่งผู้นำเสนอผลงานและผู้เข้าร่วมประชุม จะได้ใช้เป็นเวทีนี้ในการแลกเปลี่ยนความรู้และต่อยอดงานวิจัยเพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมต่อไป

กำหนดการ

  • 21 กันยายน 2563 เปิดรับบทความ
  • 16 ตุลาคม 2563 หมดเขตส่งบทความเข้านำเสนอ
  • 29 ตุลาคม 2563 การนำเสนอผลงาน

เทมเพลตบทความ

ดาวน์โหลดเทมเพลตบทความที่นี่